11/03/2015, Ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 [21/05/2015]

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2015

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          – Thời gian họp: dự kiến: 27/04/2015

          – Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung – Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

          – Nội dung họp: + Thông qua các Báo cáo hoạt động trong năm 2014 và các kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 
HNX.