Bà Nguyễn Thị Mến – Ủy viên HĐQT đã bán 147.500 CP