TTZ_Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết