TTZ_Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015