Giá dầu giảm, Bộ Tài chính vẫn “về đích” thu NSNN 6 tháng đầu năm