Doanh nghiệp thép nội đối mặt với nguy cơ thiếu quặng sắt