Xuất khẩu 2 triệu tấn than: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp