TTZ_Góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ xây dựng Sudev Việt Nam