Bộ Xây dựng yêu cầu đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình