TTZ_NQ HĐQT Lựa chọn cổ đông chiến lược phát hành riêng lẻ