Giá hàng hóa cơ bản đảo chiều, giới đầu cơ bán khống khốn đốn