TTZ Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016