Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016