4 câu hỏi nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường phải trả lời