World Bank cho rằng Việt Nam khó đạt mục tiêu giảm còn 15 – 17 ngân hàng