Bán được cả triệu tấn thép/tháng sau quyết định áp thuế