“Nóng” lợi nhuận doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN