Hà Nội: Tín dụng tháng 5 tăng 5,1% so với cuối năm 2015