Nếu không có lãi đột biến từ việc bán VID Public, lợi nhuận BIDV đã giảm 20% so với cùng kỳ