Ngày 15/03/2017, ngày giao dịch đầu tiên 1.750.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung