Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017