Ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng