Cuộc chiến giá xe trong nước khiến lượng xe nhập giảm hơn 60%