Thị trường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển VLXD