Khách hàng đòi tiền vì dự án trong danh sách rà soát thanh tra