Nợ doanh nghiệp Nhà nước có nên “đứng ngoài” nợ công?