Quá khứ lẫy lừng trên thị trường tài chính của Tổng thống Pháp