Quản lý cát nhiễm mặn: Cần dự báo khả năng bồi lắng