“Sợ” xử lý ngân hàng yếu kém, không ít cán bộ xin thôi việc