Ông Hoàng Văn Ty – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 655.400 CP