Ông Đặng Ngọc Thông – Ủy viên HĐQT – Đã bán 357.500 CP