Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty Sudev Việt Nam