Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Yang Xiao Dong [08/03/2018]

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Yang Xiao Dong 
– Mã chứng khoán: TTZ 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 348.800 CP (tỷ lệ 4,98%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 351.800 CP 
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,03% 
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/03/2018.