Báo cáo tài chính năm 2017 [30/03/2018]

TTZ – Báo cáo tài chính năm 2017

– BCTC Hợp nhất  – Xem hoặc tải về tại đây

– BCTC Riêng  – Xem hoặc tải về tại đây