Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú [27/02/2018]

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú- Mã chứng khoán: TTZ 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 488.000 CP (tỷ lệ 6,97%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.300 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 492.300 CP (tỷ lệ 7,03%) 
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/02/2018.