Danh mục: Nghị quyết hội đồng quản trị

30

Th122017
Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty Sudev Việt Nam. Xem thêm hoặc tải về Tại đây
30/12/2017admin

22

Th122017
TTZ - Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Xem hoặc tải về Tại đây
22/12/2017admin

30

Th82016
Công văn Công bố thông tin. Xem hoặc tải về Tại đây. Nghị quyết Hội đồng quản trị. Xem hoặc tải về Tại đây Danh sách cổ đông chiến lược dự kiến. Xem hoặc tải ... Xem thêm
30/08/2016admin

28

Th42016
Văn kiện ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016. Xem hoặc tải về tại đây
28/04/2016admin

28

Th122015
TTZ_NQ HĐQT Lựa chọn cổ đông chiến lược phát hành riêng lẻ, xem hoặc tải tại đây.
28/12/2015admin

15

Th122015
TTZ_Nghị Quyết góp vốn thành lập công ty con, xem hoặc tải tại đây.
15/12/2015admin

29

Th92015
TTZ_Quyết định miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc với ông Ngô Lê Quế - xem hoặc tải tại đây.
29/09/2015admin

29

Th92015
TTZ_Quyết định HĐQT góp vốn SUDEV - xem hoặc tải tại đây.
29/09/2015admin

23

Th52015
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Bien ban va nghi quyet DHCD thuong nien 2015
23/05/2015admin

21

Th52015
Chi tiết xem file đính kèm: TTZ_CBTT_ Thay doi noi dung Giay phep DKKD lan 7
21/05/2015admin