Hà Nội: Tín dụng tháng 5 tăng 5,1% so với cuối năm 2015 [23/05/2016]

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 5 tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 5,1% so với cuối năm 2015; tuy nhiên tổng nguồn vốn huy động giảm 0,9%.

Cụ thể, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bán Thủ đô ước tính tháng 5 gần 1.301 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% so tháng trước và tăng 5,1% so tháng 12/2015, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,2% và tăng 3,9%, dư nợ trung và dài hạn giảm 0,1% và tăng 6,8%.

Tuy nhiên, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước tính tháng 5 đạt 1.461 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và giảm 0,9% so tháng 12/2015; trong đó, tiền gửi tăng 1,1 % so tháng trước và giảm 0,6% (tiền gửi tiết kiệm tăng 2% và 8%, tiền gửi thanh toán tăng 0,5% và giảm 6,1%), phát hành giấy tờ có giá tăng 0,4% và giảm 5,2%.

Tín dụng TP.HCM dự báo tăng 18 trong năm nay

Theo V.M

Thời báo ngân hàng