Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 [22/03/2016]

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dưng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2016
          – Địa điểm tổ chức họp: Thông báo qua giấy mời tham dự đại hội
          – Nội dung họp: 
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông