Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 [14/05/2018]

TTZ – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ. Xem hoặc tải về tại đây

TTZ – Thông báo chốt danh sách Cổ đông. Xem hoặc tải về tại đây