Phạm Ngọc Duẩn không còn là cổ đông lớn [28/03/2018]

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Duẩn- Mã chứng khoán: TTZ 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 364.300 CP (tỷ lệ 5,05%) 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 52.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 312.300 CP (tỷ lệ 4,33%) 
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/03/2018.