Thông báo mời họp & mẫu biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 [08/06/2018]

TTZ_THÔNG BÁO MỜI HỌP & MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 . Xem hoặc tải về tại đây