TTZ_ Điều lệ công ty sửa đổi lần 2 [21/05/2015]

Chi tiết xem file đính kèm: